Return to site

Rozhovor s dekanom Fakulty riadenia a informatiky doc. Ing. Emilom Kršákom, PhD.

Koľko žien u Vás študuje IT?
Na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline bolo v akademickom roku 2014/2015 zapísaných v bakalárskych študijných programoch Informatika a Počítačové inžinierstvo spolu 66 žien (celkovo 834 študentov), v inžinierskych študijných programoch Informačné systémy, Počítačové inžinierstvo a Aplikované sieťové inžinierstvo spolu 23 žien (celkovo 272 študentov).

broken image

Aký je to pomer oproti mužom?
Ak berieme do úvahy všetky študijné programy zamerané na IT, tak ženy tvoria 8 % z celkového počtu študentov. Počet žien v jednotlivých študijných programoch je rôzny, ale podiel spriemerovaný za posledné dva roky ani v jednom študijnom programe nepresahuje 11 %.

Na aké odbory v rámci IT sa ženy najviac hlásia?
Keby som sa mal vyjadriť v absolútnych číslach, najviac žien študuje klasickú informatiku (76 žien). T. j. v bakalárskom stupni je to Informatika a v inžinierskom stupni sú to informačné systémy. To súvisí s tým, že na tieto študijné programy sa nám hlási najviac študentov. Ak by sme sa na to pozreli štatisticky, percentuálne zastúpenie žien v jednotlivých študijných programoch so zameraním na IT je porovnateľné a pohybuje sa práve okolo 8 %.

Dokončia školu, alebo väčšinou odchádzajú počas štúdia?
Študentky, ktoré nastúpia na štúdium na Fakulte riadenia a informatiky, vo väčšine prípadov štúdium úspešne ukončia. Teší nás, že zanechanie štúdia u žien zaznamenávame len zriedka. Naopak, stretávame sa u nich s vysokou motiváciou, angažovanosťou v rámci organizácie podujatí na fakulte a príkladným prístupom k štúdiu.

broken image

Je žien na IT podľa Vás dosť?
Každoročne sa postupne zvyšuje podiel žien na celkovom počte študentov. Ako príklad môžem uviesť porovnanie s predchádzajúcim rokom kedy celkový pomer žien bol 6,8 %. Veríme, že tento trend bude nielen pokračovať, ale aj medziročný nárast sa bude výraznejšie zvyšovať.

Snažíte sa zvýšiť počty žien na IT? Ako? Prečo?
Fakulte riadenia a informatiky záleží na tom, aby v rámci študijných programov zameraných na IT študovali ženy. Svojimi názormi, prácou a aktivitou pomáhajú vytvárať lepší priestor pre výučbu a často sú príkladom svedomitej prípravy na vyučovacie hodiny. Posledné roky sa fakulta aktívne zapája do podujatí zameraných na oslovenie žien a podnietenie u nich záujem o štúdium IT. Ako príklad môžem uviesť podujatie Girl´s day alebo prípravu projektu „More woman in IT“ v spolupráci s FIIT STUBA. Myslím si však, že treba začať skôr a to osvetou už na základných a stredných školách, ideálne hravou formou. Naša fakulta niekoľko rokov organizuje regionálne kolo medzinárodnej robotickej súťaže „First Lego League“, v ktorej je veľké percento účastníčok zo základných a stredných škôl.

Prečo podľa Vás tak málo žien študuje IT?
Faktorov môže byť viacero. Napríklad atraktívnosť iných odborov, obava zo zvládnutia náročnosti štúdia, obava zo zapadnutia do väčšinou mužského kolektívu, obava z neznámeho alebo aj slabá informovanosť zo strany výchovných poradcov a slabá aktivita učiteľov, ktorí by motivovali a odporúčali štúdium IT svojim úspešným študentkám.

Je to predsudkami, že to pre ženy nie je?
Môže to byť čiastočne spôsobené aj predsudkami. V spoločnosti aj dnes pretrváva názor ešte z dôb, kedy informatika znamenala iba spracovanie dát, že informatik je človek zhrbený nad klávesnicou počítača niekde v pivnici. Dnes sú informačno-komunikačné technológie všade okolo nás. Stretávame sa s nimi v každodennom živote v bežných situáciách. Od ľudí ktorí ich vytvárajú a udržiavajú sa očakáva že budú mať ďaleko viac vedomostí a zručností a nie len schopnosť rozumieť virtuálnemu svetu vo vnútri počítačov.

Často sa hovorí, že ženy IT nerozumejú, je to podľa Vás tak?
Áno, často sa to hovorí, ale ja osobne sa s týmto názorom rozhodne nestotožňujem. Stačí sa len pozrieť na výsledky našich absolventiek a musí byť jasné, že je to opäť iba jeden z predsudkov, ktorých sa treba zbaviť.

broken image