Return to site

Jarné mesiace predstavujú pre viac než 45 tisíc končiacich stredoškolákov obdobie, kedy sa definitívne rozhodujú, kam budú smerovať ich kroky, ktoré im môžu zabezpečiť perspektívnu budúcnosť.

Budúca generácia IT špecialistov sa úspešne formuje v Žiline, v meste, kde sídli Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Práve v meste na Považí si založilo svoje firmy a rozbehlo úspešné IT projekty mnoho absolventov tejto fakulty. Silnú a populárnu komunitu majú „na svedomí“ vďaka tomu, že súdržnosťou, skvelými nápadmi a nadšením pre IT sféru prilákali aj mnohých investorov a IT gigantov hľadajúcich šikovných informatikov.
Budúcim vysokoškolákom poskytuje Fakulta riadenia a informatiky možnosť študovať atraktívne a zároveň žiadané programy. V bakalárskom stupni študijné programy Informatika, Počítačové inžinierstvo a Manažment. V inžinierskom stupni študijné programy Informačné systémy, Inteligentné informačné systémy, Aplikované sieťové inžinierstvo, Počítačové inžinierstvo a Informačný manažment.
Absolvent Fakulty riadenia a informatiky získa výhody zodpovedajúce náročnosti štúdia. V prvom rade je to okamžité uplatnenie na trhu práce (97 %, podľa profesia.sk) a adekvátne finančné ohodnotenie za prácu po ukončení štúdia (plat výrazne vyšší ako priemer v SR). V rebríčku fakúlt VŠ podľa príjmov ich absolventov, ktorý bol zostavený za obdobie minulého roka, obsadila Fakulta riadenia a informatiky 1. miesto (1 267 EUR) medzi fakultami slovenských VŠ, ktoré nemajú sídlo v Bratislave (zdroj: Sociálna poisťovňa).
Za najväčšiu hodnotu však možno považovať členstvo v prestížnej FRI komunite vysoko žiadanej u zamestnávateľov. Táto komunita sa vyznačuje troma hlavnými charakteristickými vlastnosťami, a to Fun, Respect, Initiative, teda hrdosť, zábava/humor a aktivita.
Hrdosť
Študenti sú na svoju fakultu veľmi hrdí a často sa verejne pochvália, že Fakulta riadenia a informatiky je „najlepšou fakultou na svete“. Súdržnosť a tímové pôsobenie je pre nich typické. Viac než 25 ročná história fakulty v sebe ukrýva veľa FRI vtipov a zážitkov, ktoré len prehlbujú vzťah k fakulte. Hrdosť a príslušnosť k fakulte nezaniká ani po skončení štúdia. Práve naopak! Častokrát pri debatách na rôznych podujatiach možno počuť príbehy a názory spokojných a úspešných FRI pozitív absolventov.
Zábava a humor
Všeobecne zaužívaný názor, ktorý neprávom „obviňuje“ ajťákov, že sú nudní a nevedia sa zabávať, jednoznačne vyvracia prípad Fakulty riadenia a informatiky. Mimoriadne úspešne im sekundujú aj „fakultní manažéri“. Ako dôkaz možno uviesť príklad svojského humoru nášho súčasného pána dekana. Počas fungovania fakulty nikdy nedal dekan študentom dekanské voľno. Roky tradície porušil až súčasný dekan, ktorý vyhlásil dekanské voľno na víkend, počas ktorého sa študenti mohli zúčastniť fakultného výstupu na Chatu pod Suchým. Každoročne môžete tiež pred fakultou vidieť máj, vytuningovaný ozdobami ako klávesnica, myš i cd-éčka.

FRI-čkárski študenti vedú pestrý študentský život. Fakulta je známa mnohými obľúbenými študentskými podujatiami ako napríklad fakultný festival FRIfest, jesenná slávnosť otvorenia nového akademického roku FRIČKOVICA, vianočné podujatie FRIpunč (minulý rok sa vypilo viac ako 300 litrov punču ) i reprezentačný fakultný FRIples. Osobitnú kapitolu unikátnych vysokoškolských podujatí tvorí Beh Jeana de Mijona, pri ktorom súťažné tímy (študentské i absolventské) riešia IT úlohy na stanovištiach (dopredu nie sú známe, tímy musia identifikovať ich polohu riešením logických hádaniek), kde každý člen tímu musí vypiť jedno pivo. Stanovíšť je šesť a posledná IT úloha je na fakulte. :-)

Aktivita
Študenti fakulty sú aktívni v mnohých smeroch. Či už hovoríme o organizovaní a zapájaní sa do fakultných podujatí, alebo vyjadrovaní svojho nesúhlasu a návrhmi riešenia problémových oblastí na fakulte. Sú hlavnými aktérmi a zdrojmi nápadov napredovania fakulty. O tom, že študentom nie je ľahostajné ani krásne prostredie blízkeho Lesoparku, pri ktorom je fakulta situovaná, svedčí aj aktivita, ktorú si sami vymysleli a zorganizovali. Mala názov „Vyčistime si našu ulicu!“ . Vďaka študentom a ich iniciatíve sa vyzbieralo veľké množstvo odpadkov a skrášlilo sa okolie fakulty. Sme na nich skutočne pyšní!
Svoj talent, vedomosti a túžbu niečo dokázať realizujú študenti účasťou na rôznych programátorských súťažiach, kde dlhodobo získavajú vynikajúce umiestnenia. Viacerí z nich si počas štúdia našli priestor na prácu na svojich vlastných podnikateľských projektoch. Ako príklad možno uviesť úspešný start-up PURE JUNK študentky fakulty, ktorý získal ocenenie Študentská podnikateľská cena a bol ocenený aj cenou ministra školstva, či úspešnú appku BeeSafe.
Už niekoľko rokov neplatí, že za kvalitným vzdelaním v IT oblasti treba ísť do Bratislavy, Brna, Ostravy alebo Prahy. Malá fakulta v metropole horného Považia má výhodu familiárnosti a bližšieho kontaktu medzi učiteľmi a študentmi. Na fakulte sme všetci kolegovia. A prípadné skúsenosti zo zahraničia je možné získať počas študijných pobytov v rámci programu Erasmus+. Najobľúbenejšou destináciou Erasmus+ je pre FRIčkárov Fínsko a jeho univerzity úzko prepojené na úspešných fínsky IT priemysel. Veľmi atraktívnych partnerov má fakulta tiež v Porte, Valencii, Paríži a Drážďanoch.
V súčasnosti prebieha podávanie prihlášok na bakalárske i inžinierske štúdium na Fakultu riadenia a informatiky UNIZA. Stredoškoláci, aj bakalári, ktorí majú radi výzvu, zábavu a neustále napredovanie, môžu rozšíriť našu FRI komunitu a podať si prihlášku do 31. marca 2017.