Return to site

V Žiline sa otvára nový unikátny študijný program Biomedicínska informatika

Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA) otvára v akademickom roku 2019/2020 nový inžiniersky študijný program biomedicínska informatika, ktorý bol pripravovaný v spolupráci s uznávanými odborníkmi z USA a Nemecka a na základe požiadaviek podnikovej praxe.

broken image

Študijný program biomedicínska informatika ponúka študentom inžinierskeho štúdia štandardné predmety zamerané na návrh a tvorbu komplexných informačných systémov, ako aj predmety, v rámci ktorých sa poslucháči oboznámia s využitím informačno-komunikačných technológií v medicínskej praxi a biomedicínskom výskume.

V rámci skupiny predmetov medicínska informatika, algoritmy a údajové štruktúry a pokročilé databázové systémy sa študenti naučia vytvárať a spravovať rozsiahle medicínske informačné systémy a systémy elektronického zdravotníctva.

Na predmetoch softvérové nástroje pre biomedicínsku informatiku, základy teoretickej medicíny a modelovanie biomedicínskych systémov a procesov získajú poslucháči prehľad o typických problémoch z oblasti vývoja softvéru pre medicínsku prax, naučia sa vytvárať trojrozmerné modely anatomických štruktúr a modelovať vybrané fyziologické procesy prebiehajúce v ľudskom tele.

Medzi ďalšie predmety, ktoré študenti absolvujú, patria databázy a získavanie znalostí, biomolekulárna informatika a chémia a aplikovaná informatika v preklinickej medicíne, v rámci ktorých sa oboznámia so základmi analýzy medicínskych a biomedicínskych údajov s využitím metód strojového učenia a tvorbou semiautomatických diagnostických systémov pre podporu rozhodovania v medicíne. Obsah vybraných predmetov je pripravovaný v spolupráci s uznávanými odborníkmi z USA (prof. Paul Barach, Wayne State University School of Medicine, Detroit) a Nemecka (prof. Thomas M. Deserno, Peter L. Reichertz Institute for Medical Informatics, University of Braunschweig – Institute of Technology and Hannover Medical School, Braunschweig).

Súčasťou inžinierskeho štúdia je aj projektová výučba. Tá sa zameriava na praktické využitie nadobudnutých vedomostí pri riešení reálnych projektov. V rámci týchto projektov sa vyvíjajú informačné systémy pre zdravotnícke zariadenia, softvérové nástroje pre spracovanie medicínskych obrazových údajov a následnú semiautomatickú diagnostiku, nové algoritmy pre spracovanie neurčitých údajov, ako aj simulačné nástroje uľahčujúce vývoj zariadení na detekciu nádorových buniek v krvi.

broken image

Projektová výučba je úzko prepojená s výskumnými aktivitami pedagógov, ktorí zabezpečujú odborné garantovanie predmetov vyučovaných v rámci študijného programu biomedicínska informatika, a nadväzuje na výskumné projekty financované Európskou úniou alebo Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, akými sú projekt RASimAs – Simulátor a asistent lokálnej anestézie, alebo BiomedMicrofluidics – Modelovanie a optimalizácia mikrofluidických zariadení pre aplikácie v biomedicíne.

Samozrejmosťou je prepojenie nového študijného programu s podnikovou praxou. Fakulta riadenia a informatiky UNIZA nadviazala intenzívnu spoluprácu so spoločnosťou Siemens Healthineers, ako i s ďalšími IT firmami, v oblasti podpory nového študijného programu biomedicínska informatika.

broken image

Prezentácia výsledkov projektovej výučby odborníkom z praxe, Foto: FRI UNIZA

Záujemci o štúdium si môžu podať elektronickú prihlášku do 18. augusta. Ďalšie informácie o novom študijnom programe radi poskytneme e-mailom. Prihlášku je potrebné podať na študijný program informačné systémy a pri zápise požiadať o prestup na študijný program biomedicínska informatika, nakoľko program nebol zverejnený v ponuke na tento rok.

Prihlášku je možné podať aj na ostatné atraktívne študijné programy: informatika, manažment, počítačové inžinierstvo (bakalárske štúdium), informačné systémy, inteligentné informačné systémy, informačný manažment, aplikované sieťové inžinierstvo, počítačové inžinierstvo (inžinierske štúdium).