Return to site

EXTERNÉ ŠTÚDIUM NA FAKULTE RIADENIA A INFORMATIKY UNIZA

Fakulta riadenia a informatiky (FRI) UNIZA ponúka v akademickom roku 2020/2021 tieto akreditované študijné programy v externej forme štúdia:

 • bakalársky študijný program: Manažment
 • inžiniersky študijný program: Informačný manažment
Manažment

Absolvent bakalárskeho študijného programu Manažment nadobudne kľúčové poznatky, zručnosti a kompetencie v oblasti manažérskych disciplín. Dokáže sa úspešne uplatniť ako vedúci zamestnanec (manažér) nižšej aj strednej úrovne riadenia výrobnej i nevýrobnej organizácie. Stane sa kvalifikovaným odborníkom schopným analyzovať existujúce problémy v systémoch riadenia organizácií, pripraveným tvorivo navrhovať ich riešenia, disponovaným skvalitňovať a optimalizovať procesy v organizácii s cieľom vytvárať nové hodnoty a dosahovať synergie a strategické konkurenčné výhody.
Zamestnanci firiem, ktorí sa rozhodnú pre bakalárske externé štúdium, získajú znalosti a zručnosti:

 • ako lepšie riadiť podnikové procesy a podnik, v ktorom pracujú,
 • ako lepšie viesť tím ľudí, ktorého sú členmi alebo lídrom,
 • ako motivovať seba a kolegov tak, aby zo seba dosiahli maximum a zažili úspech,
 • ako zdokonaľovať informačné, ekonomické, výrobné a marketingové procesy v podniku,
 • a ďalšie kľúčové poznatky a kompetencie v oblasti manažérskych disciplín.
Informačný manažment

Teoretické znalosti, praktické zručnosti a kompetencie absolventa integrujú oblasť manažmentu, marketingového riadenia, ekonómie, ekonomiky a informatiky s oblasťou podnikania a projektovania manažérskych systémov. Absolventi študijného programu informačný manažment dokážu v rozhodovacích manažérskych procesoch podniku využívať znalosti a zručnosti systémového prístupu, aplikovať moderné informačné a komunikačné technológie, a to pri riešení náročných problémov riadenia či využívaní informačno-komunikačných systémov. Uplatnia sa pri zastávaní vedúcich a riadiacich funkcií v štátnej sfére, výrobných, obchodných organizáciách, či organizáciách služieb.
Zamestnanci firiem, ktorí sa rozhodnú pre inžinierske externé štúdium, získajú znalosti a zručnosti v oblasti:

 • manažérskeho rozhodovania a komunikácie,
 • medzinárodného manažmentu a marketingu,
 • projektového a procesného manažmentu,
 • manažérskych informačných systémov,
 • riadenia a organizovania pracovníkov v podniku,
 • informačného manažmentu a IKT.
Ďalšie informácie

Bakalárske externé štúdium je spoplatnené sumou 700 EUR na jeden akademický rok a dĺžka štúdia sú 4 roky. Inžinierske externé štúdium je spoplatnené sumou 800 EUR na jeden akademický rok a dĺžka štúdia sú 3 roky. Uchádzač o štúdium na FRI môže po zápise na daný študijný program požiadať o rozloženie úhrady poplatku na dve splátky.

Teší nás rastúci trend záujmu uchádzačov o externé štúdium v bakalárskom a inžinierskom stupni. Veľmi radi Vám odovzdáme naše znalosti a skúsenosti. Prihlášku si môžete podať elektronicky tu.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok, kontaktujte študijný referát (studref@fri.uniza.sk) alebo prodekana pre vzdelávanie (viliam.lendel@fri.uniza.sk).

broken image