Return to site

Už 30 rokov sa na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA učí informatika kvalitne a poctivo

Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA) oslavuje v tomto roku 30. výročie svojho založenia. Fakulta píše svoj úspešný príbeh od roku 1990. Od svojho založenia sa vo výučbe, ale i vo vede a výskume, venuje trom hlavným smerom, a to informatike, manažmentu a počítačovému inžinierstvu.

broken image

Počas svojho pôsobenia si fakulta vybudovala silnú pozíciu vďaka kvalitnému zabezpečovaniu výučby informatiky. Vôbec ako prvá v rámci Českej a Slovenskej republiky inovovala výučbu informatiky a bola priekopníkom zavádzania objektovo orientovaného programovania od prvého ročníka. A nielen to, svoju povesť lídra v oblasti informatiky a informačných technológií potvrdila aj pri zavádzaní e-vzdelávania na Žilinskej univerzite v Žiline. Spolu so svojimi šikovnými študentami vytvára a testuje nové aplikácie pomáhajúce skvalitniť jej výučbový proces (vlastný interný systém pre záverečné práce, inžinierske projekty, rezerváciu učební...).

30 rokov svojej existencie efektívne využila na vybudovanie silnej značky garantujúcej kvalitu absolventov jej študijných programov. Fakulta odmietla cestu znižovania nárokov na znalosti študentov a svoju pozornosť upriamila na spoluprácu, kolegialitu, zabezpečenie výučby kvalitnými odborníkmi, ktorí participujú na významných medzinárodných projektoch a riešení výziev podnikovej praxe, vďaka čomu sa takto získané dlhoročné skúsenosti aplikujú do výučby. V poslednom čase fakulta kládla dôraz na vybudovanie unikátnej vonkajšej oddychovej zóny či interných zón, kde študenti nájdu ideálne prostredie na štúdium, stretnutia so spolužiakmi a aj oddych. Fakulta tiež uzatvorila a rozvinula silné partnerstvá s IT firmami, ktoré jej umožnili vybudovať moderné laboratóriá a prepojiť výučbu s praxou.

broken image

Vonkajšia oddychová zóna fakulty využívaná na oddych i rôzne podujatia (FRIčkovica)

Výsledok týchto snáh sa pretavil do záujmu študentov o štúdium informatiky na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA. Na bakalárskom študijnom programe INFORMATIKA v súčasnosti študuje viac ako 700 študentov, čím sa radí z pohľadu počtu k najväčším na Žilinskej univerzite. Vďaka tomu sa fakulta postupne stala z pohľadu počtu študentov druhou najväčšou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline.

V rámci štúdia informatiky študent získava znalosti z programovania a postupne sa stretáva s viacerými programovacími jazykmi. Dôležitou súčasťou je rozvoj logického myslenia a kreativity študentov, ktorí počas štúdia postupne formujú svoju špecializáciu a zoznamujú sa s ďalšími oblasťami informatiky, ako je tvorba webových stránok, mobilných aplikácií, testovanie softvéru, princípy informačných a komunikačných sietí, optimalizácia a počítačové simulácie, softvérové inžinierstvo, či princípy operačných systémov.

Cieľom Fakulty riadenia a informatiky UNIZA bolo počas 30 rokov prispieť aj ku „zbúraniu“ mýtu, že informatika je čisto mužská záležitosť. Odvetvie informatiky a informačných technológií naopak potrebuje "ženský element”. Počet študentiek v študijnom programe Informatika postupne časom narastá a v súčasnosti v tomto študijnom programe študuje 14 % dievčat. Tie často patria k adeptom na prospechové štipendium. Dôkazom toho je aj naša bývalá študentka Petra Cross - úspešná vývojárka kalifornského Google, ktorá pracuje v USA v spoločnosti Google (San Francisco).

broken image

Počet dievčat v študijnom programe Informatika sa za posledných šesť rokov zdvojnásobil

Fakulta riadenia a informatiky UNIZA je hrdá na všetkých jej absolventov – informatikov, nakoľko vie, koľko času, energie a úsilia venovali dosiahnutiu svojho cieľa. A práve preto Fakulta riadenia a informatiky UNIZA hľadá aj v týchto dňoch ambicióznych mladých ľudí, maturantov, ktorých baví informatika a informačné technológie a chcú sa stať v budúcnosti úspešnými odborníkmi v oblasti informatiky a informačných technológií. Benefity, ktoré tým získajú, sú viaceré. V prvom rade je to okamžité uplatnenie na trhu práce (98 %, profesia.sk), adekvátne finančné ohodnotenie za prácu po ukončení štúdia (priemerný nástupný plat 1593 EUR), možnosť učiť sa od najlepších a možnosť získať odborové štipendium až do výšky 1200 EUR. Počas štúdia môžu najlepší študenti jeden semester, alebo aj celý akademický rok, stráviť na partnerských univerzitách v Chorvátsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Portugalsku a Španielsku, ktoré sa dlhodobo v rôznych rankingoch umiestňujú medzi 100 najlepšími univerzitami sveta.

broken image

Úspešní absolventi fakulty sa nachádzajú vo firmách po celom svete

Kvôli pandémii COVID-19 boli prvýkrát počas 30-ročnej histórie fakulty zrušené písomné prijímacie skúšky. Do prvého ročníka študijných programov bakalárskeho štúdia budú uchádzači prijímaní podľa aritmetického priemeru z predposledného ročníka štúdia na strednej škole (koncoročné vysvedčenie) až do naplnenia plánovacej kapacity, ktorá bola navýšená. Všetci uchádzači tak majú unikátnu možnosť prihlásiť sa na štúdium na FRI UNIZA bez prijímacej skúšky.

Záujemci o štúdium si môžu podať elektronickú prihlášku do 31. mája. Prihlášku je možné podať na atraktívne bakalárske študijné programy:

· informatika,

· informatika a riadenie,

· informačné a sieťové technológie,

· manažment,

· počítačové inžinierstvo

Viac informácií o možnostiach štúdia na FRI UNIZA a jeho výhodách sú uvedené na stránke www.budfri.sk.

Ďalšie informácie o FRI UNIZA:

Web: www.fri.uniza.sk, FB: @FRIuniza, Instagram: @budfri.sk, Youtube: budfri.sk