Return to site

Staň sa odborníkom v manažmente na doktorandskom štúdiu na FRI UNIZA

Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA) oslavuje v tomto roku 30. výročie svojho založenia. Fakulta píše svoj úspešný príbeh od roku 1990, pričom od svojho založenia sa vo výučbe, ale i vo vede a výskume, venuje trom hlavným smerom, a to informatike, manažmentu a počítačovému inžinierstvu.   

V oblasti vedy a výskumu na fakulte pôsobí viacero renomovaných výskumných skupín, ktoré sa venujú výskumu v oblastiach ako sú reputačný manažment, manažment športových organizácií, manažment ľudských zdrojov, výkonnosť podnikov, ale aj datamining a získavanie dát, umelá inteligencia, strojové učenie, počítačové modelovanie a simulácia dopravných systémov a biomedicínskych procesov, kybernetická bezpečnosť, spoľahlivosť informačných systémov, senzorické siete a robotika. Ako študent doktorandského štúdia budeš mať možnosť stať sa súčasťou týchto výskumných skupín a podieľať sa na špičkovom výskume v týchto oblastiach.

Výskumné skupiny na Katedre manažérskych teórií sa venujú výskumu vo viacerých oblastiach manažmentu a riadenia ľudských zdrojov. Prvou oblasťou je online reputačný manažment, kde je hlavným cieľom využitie výskumných poznatkov na návrh analytických metód a modelového riešenia efektívneho manažmentu reputácie v online prostredí (s dôrazom na špecifické podmienky Slovenskej republiky). Druhou oblasťou je manažment športových organizácií, ktorý je zameraný na lepšie zmapovanie kritických oblastí riadenia športových organizácií na Slovensku a predstavuje základ pre tvorbu modelov s cieľom zlepšiť riadenie športových organizácií, ako aj ostatných zainteresovaných strán v športovom prostredí. V tejto oblasti je významná spolupráca so športovými združeniami a klubmi na Slovensku a Európskou asociáciou pre riadenie športu. Poslednou oblasťou je rozhodovanie v rozvoji kreativity a motivácie ľudského potenciálu, kde je cieľom výskumu pomôcť manažérom všetkých úrovní identifikovať pozitíva, ale aj potenciálne rezervy vo výkone, motivácii a kreativite a efektívnejšie ich využiť na strategické rozšírenie organizácie. Vzhľadom na najnovšie poznatky a skúsenosti mnohých doteraz skúmaných organizácií sa výskum zameriava predovšetkým na zlepšenie rozhodovania manažérov v týchto procesoch a celkovo na uľahčenie vykonávania motivačných a tvorivých procesov.

broken image

doc. Ing. Michal Varmus, PhD. a doc. Ing. Milan Kubina, PhD. na konferencii Európskej asociácie športových manažérov (EASM) v španielskej Seville v roku 2019. Zdroj: FRI UNIZA

Výskumné skupiny na Katedre makro a mikroekonomiky sa venujú prepojeniu efektívneho využívania ľudského kapitálu a jeho riadenia s výkonnosťou podniku, výskumu v oblasti vytvárania hodnoty pre skupiny zainteresovaných strán (s dôrazom napríklad na zamestnancov), rozvoj zdokonalenia metód založených na znalostiach z obchodných údajov s využitím nových metód založených na technikách soft-computing, prediktívnej analýzy a strojového učenia, uskutočňovaniu výskumu efektívnosti využívania výrobných vstupov a udržateľnosti na makroekonomickej, regionálnej a podnikateľskej úrovni a výskumu efektívneho riadenia štátneho dlhu.

broken image

Kolegyne z Katedry makro a mikroekonomiky na konferencii International Strategic Researches Congress (ISRC) v tureckej Antalyi v roku 2019. Zdroj: FRI UNIZA

Prečo doktorandské štúdium?

Staň sa špičkovým odborníkom v oblasti, ktorá Ťa baví

Na FRI máme špičkové tímy výskumníkov, ktoré Ti pomôžu získať skúsenosti a rozvíjať sa v oblasti, ktorá Ťa baví. Môžeš realizovať svoje myšlienky a nápady a spolu s projektovými tímami rozvíjať svetové veci.

Cestuj a spoznávaj svet

Výsledky, ktoré dosiahneš, môžeš prezentovať na významných konferenciách doma aj v zahraničí. Počas doktorandského štúdia máš možnosť zúčastniť sa študijných a výskumných pobytov a stáží na partnerských univerzitách a vo výskumných centrách.

Získaj cenné kontakty

Na konferenciách a počas výskumných pobytoch spoznáš elitných výskumníkov, ktorí sa venujú podobným výskumným témam. Môžeš s nimi diskutovať o svojom výskume, získať spätnú väzbu na svoje výsledky a nápady, ktoré môžu posunúť tvoj výskum dopredu.

Neboj sa učiť

Súčasťou doktorandského štúdia je aj výučba. Nemusíš sa jej báť, kolegovia z fakulty Ti radi pomôžu s prípravou a tipmi, ako študentov zaujať a dobre učiť. Získaš skúsenosti s prácou s ľuďmi, ktoré sú neoceniteľné. Okrem klasickej výučby môžeš viesť aj bakalárske práce alebo inžinierske projekty.

Záujemci o doktorandské štúdium si môžu podať elektronickú prihlášku v predĺženom termíne do 22. júna 2020. Prihlášku je možné podať na atraktívne doktorandské študijné programy:

•       aplikovaná informatika,

•       inteligentné informačné systémy,

•       manažment.

Viac informácií o možnostiach doktorandského štúdia na FRI UNIZA a jeho výhodách nájdete na stránke https://www.fri.uniza.sk/stranka/prijimacie-konanie

Ďalšie informácie o FRI UNIZA:

Web: www.fri.uniza.sk, FB: @FRIunizaInstagram: @budfri.skYoutube: budfri.sk