Return to site

V Žiline sa otvára unikátny študijný program Informačné a sieťové technológie

Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA) otvára v akademickom roku 2020/2021 nový bakalársky študijný program informačné a sieťové technológie (IaST). Program bol vytvorený na základe požiadaviek podnikovej praxe a preto je silne prakticky orientovaný na najnovšie technológie. Medzi nimi nesmú chýbať známe kurzy vzdelávacieho programu spoločností, ako sú Cisco (siete, bezpečnosť), či Fortinet (bezpečnosť).

broken image

Nový študijný program umožní uchádzačovi stať sa špecialistom pre oblasť informačných a sieťových technológií. V rámci štúdia uchádzač získa poznatky a zručnosti z mnohých IT oblastí, ako napríklad architektúr počítačových systémov, obvodových riešení, pevných a bezdrôtových sietí, bezpečnosti a zabezpečenia počítačovej komunikácie, princípov a správy operačných systémov, riešení virtualizácie a cloudov, všeobecných aj špeciálnych techník programovania. Absolvent tohto študijného programu bude ovládať nielen aktuálne technológie, ale bude pripravený rýchlo sa adaptovať na novovznikajúce technológie. Výhodou študijného programu IaST je tiež možnosť profilovať sa do jedného z dvoch ponúkaných zameraní: buď sa zameriavať na sieťové technológie alebo na informačné technológie.

Zameranie INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE je určené najmä pre tých, ktorých baví elektrotechnika, IoT, smart technológie alebo moderné IT trendy, ako 3D tlač, či virtuálna realita.

Obsahová náplň predmetov zameraných na počítačové siete (zameranie SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE) bola konzultovaná s expertmi na najnovšie sieťové technológie Cisco. Predmety tak odrážajú potreby praxe a dávajú študentom možnosť oboznámiť sa s najnovšími zariadeniami a technológiami spoločnosti Cisco aplikovanými v praxi. Konzultácie viedol náš úspešný absolvent a zároveň kolega Ing. Peter Palúch, PhD., ktorý v spoločnosti Cisco v súčasnosti pracuje na pozícii manažéra CCIE certifikácie na pobočke spoločnosti so sídlom v Bruseli.

broken image

Konzultácie na pobočke spoločnosti Cisco v Bruseli

Fakulta riadenia a informatiky UNIZA disponuje novými modernými laboratóriami, kde je možné využívať cvičné zostavy reálnych zariadení na praktické cvičenia v rámci vyučovania. Rovnako môžu tieto laboratória voľne využívať študenti pri riešení bakalárskych alebo inžinierskych záverečných prác, či pri vývoji riešení v rámci tzv. projektovej výučby. Dlhoročné skúsenosti s výučbou informatiky, moderné vybavenie a nadviazaná intenzívna spolupráca s praxou, umožňuje Fakulte riadenia a informatiky UNIZA zabezpečovať štúdium informačných a sieťových technológií na špičkovej úrovni.

broken image

Moderné laboratória sú plne k dispozícii študentom na riešenie záverečných prác a projektov

V Žiline tak vzniká silná komunita „sieťarov“. Veď na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA už 20 rokov pôsobí Cisco sieťová akadémia, ktorá ponúka vzdelanie na TOP úrovni v rámci strednej Európy a absolvovali ju už stovky študentov. Okrem získania ocenenia “najlepšia CCNP sieťová akadémia” v tomto regióne, združuje certifikovaných inštruktorov, ktorí tiež patria medzi svetovú špičku programu sieťových akadémií Cisco. Študenti sa tak majú možnosť  učiť od najlepších.

Tento rok vznikla z iniciatívy FRI UNIZA nová platforma Sieťové fórum, ktorá združuje učiteľov stredných škôl vyučujúcich a zaoberajúcich sa problematikou sieťových technológií. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v januári 2020, čím bola začatá intenzívna spolupráca v oblasti výmeny cenných skúseností medzi strednými školami a Fakultou riadenia a informatiky UNIZA. Členmi tejto platformy sú učitelia z týchto stredných škôl: SOŠ strojnícka KNM, Súkromné gymnázium FUTURUM Trenčín, SPŠ informačných technológií KNM, SOŠ IT sv. Jána Bosca Nová Dubnica, SPŠ technická Martin, SOŠ elektrotechnická Žilina, Gymnázium J. M. Hurbana Čadca, SPŠ Myjava, SPŠ elektrotechnická Piešťany, SOŠ informačných technológií Banská Bystrica, Spojená škola Martin, SPŠ Považská Bystrica, SOŠ Dubnica nad Váhom. V prípade záujmu môžu do platformy Sieťové fórum vstúpiť aj ďalší učitelia cez vyplnenie kontaktného formulára.

broken image

Účastníci podujatia Sieťové fórum 2020

Žilina a Fakulta riadenia a informatiky UNIZA sa tak stáva ideálnym miestom pre štúdium informačných a sieťových technológií v rámci nového bakalárskeho študijného programu informačné a sieťové technológie. Uchádzači o štúdium dostávajú jedinečnú príležitosť pridať sa k úspešným absolventom FRI UNIZA patriacim k TOP odborníkom na svete, ako napríklad Peter Palúch (člen Siene slávy komunity Cisco), či Ján Janovec, ktorý počas svojho štúdia aktívne spolupracoval s autorom významnej časti originálnej implementácie a držiteľom viacerých patentov na EIGRP – Donniem Savagom.

Záujemci o štúdium si môžu podať elektronickú prihlášku do 31. mája. Prihlášku je možné podať aj na ostatné atraktívne bakalárske študijné programy:

· informatika,

· informatika a riadenie,

· informačné a sieťové technológie,

· manažment,

· počítačové inžinierstvo.

Kvôli pandémii COVID-19 boli zrušené písomné prijímacie skúšky. Do prvého ročníka študijných programov bakalárskeho štúdia budú uchádzači prijímaní podľa aritmetického priemeru z predposledného ročníka štúdia na strednej škole (koncoročné vysvedčenie) až do naplnenia plánovacej kapacity, ktorá bola navýšená. Je to prvýkrát počas 30-ročnej histórie fakulty, čo budú mať všetci uchádzači unikátnu možnosť prihlásiť sa na štúdium na FRI UNIZA bez prijímacej skúšky.

Viac informácií o možnostiach štúdia na FRI UNIZA a jeho výhodách sú uvedené na stránke www.budfri.sk.

Ďalšie informácie o FRI UNIZA:

Web: www.fri.uniza.sk, FB: @FRIuniza, Instagram: @budfri.sk, Youtube: budfri.sk